Organisation/Kommittéer

Organisation

Styrelsen och valberedningen väljs på årsmötet (valberedningen tar fram ett förslag på sammansättningen till årsmötet).

Styrelsen beslutar om hur organisationen ska se ut och vilka kommittéer/arbetsgrupper som behövs.

Valberedningen utser till höstmötet sammankallande, ansvarig och deltagare för de kommittéer/arbetsgrupper, som beskrivs i detta dokument (undantaget samordning).

Om valberedningen inte lyckas utse någon till någon post sätts den vakant. Kommittéerna /arbetsgrupperna får sedan under året delegera ut uppgifter till andra medlemmar eller vid behov fylla på gruppen.

Utsedda medlemmar i kommittéerna/arbetsgrupperna börjar sitt arbete efter höstmötet medan eventuellt avgående medlemmar lämnar sitt uppdrag efter årsskiftet, så att en överlämning kan ske. Det är sammankallande i varje grupp som ansvarar för att kalla till möten. Grupperna fördelar själva arbetsuppgifter och ansvar inom gruppen. Sammankallande ansvarar för att senast en månad efter årsskiftet skicka in årsberättelsen till styrelsens